Số dư tiết kiệm tích lũy:

0
0
0
0
0
0
1tr
3tr
5tr
10tr
15tr
20tr
25tr
30tr
40tr
50tr
70tr
100tr
150tr
200tr
300tr
500tr
1tỷ
2tỷ

Tích lũy tiết kiệm Online đạt các mốc lớn
để nhận thêm lượt quay: 5 triệu, 50 triệu, 100 triệu, ...